[starLab] [starLab] [aa]
 

〜 ROA_contents 〜

ro sgrung

屍鬼物語/チベット(ラサ)版(ROA版)もくじ 

ぼちぼちやります。...yungdrung

ROA_01 乞食の息子ダワ・タクパを王子デチュー・サンボと名付ける 

 1. タイトル:spang chung zla ba grags pa la rgyal bu bde spyod bzang po zhes mtshan gsol ba.
 2. 全訳:ROA_01
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_02 娘テニィー・ブムが前世を思い出す 

 1. タイトル:bu mo de nyid 'bum skye ba dran pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_03 娘が王を死の国から取りもどす 

 1. タイトル:bu mos rgyal po shi yul nas blangs pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_04 犬化王が嫁を探す 

 1. タイトル:rgyal po khyi sprul gyis chung ma btsal ba.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_05 故郷を離れさまよい来た商人頭のダンマ・シルチュンが、福徳の力により王位を獲る 

 1. タイトル:tshong dpon sbrang ma zir chung yul med 'khyams nas yong bas bsod nams stobs kyis rgyal sa zin pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_06 

 1. タイトル:thabs mkhas pa'i yon tan gyis gri bzang po gzhal tshad ri ba thob par brten nas rgyal bu zhar bas rgyal srid bzung ba.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_07 

 1. タイトル:bu rig pa'i khye'u chung rdzun mi shes pas rdzun spangs pa skad cig kyang ma btang ba mthar bskyal nas rgyal sa zin pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_08 

 1. タイトル:rgyal po tho rtse'i blon rig pa can gyis shes rab la brten nas rgya gar glang po gshongs kyi rgyal sa zin pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_09 

 1. タイトル:bu mo sla nga slang chung drang srong gis bskyabs te srin po'i kha nas thar ba dang, bu bya pho tsha lu btsan gyi yul nas bsus te lhan du rgyal srid bzung ba.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_10 

 1. タイトル:bu mo so kha 'di li sman cang shes rtas srin po'i lag nas kha phral te rgyal srid dang phrad pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_11 

 1. タイトル:srin mos bu mo bslus nas rang gi a ma bsad, a mas rang gi bu mo blos ma thong bar srin mo ma mad la ngan lan 'jal te bu mo de rgyal po'i jo mor gyur pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_12 

 1. タイトル:tshong pa lam nor gyis rgyal sa zin pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_13 

 1. タイトル:klu bdud kyi kha nas thar te rgyal sa thob pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_14 

 1. タイトル:jo jo bzang po gshis rgyud ngan pa'i sring mo'i lag nas thar te cang shes rta'i bka' drin gyis mkhar gzhis nor phyugs mnga' thang rgyas pa byung ba.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_15 

 1. タイトル:thags mkhan pho hreng lam 'gro rgyugs pa'i stabs kyis stag mi zan gyi kha nas thar te dug sbrul dang wa mi zan btul nas rgyal sa zin pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_16 

 1. タイトル:bu shing 'thu bas mthar rgyal sa zin pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_17 占師・豚の頭を持つ者が王統断絶にかかわる命を助け、羅刹夫婦を退治する 

 1. タイトル:mo ston pa dbu gtsug phag mgo can gyis rgyal rgyud chad la khad pa'i srog bslus nas srin po bza' mi btul ba.
 2. 全訳 ROA_17
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_18 

 1. タイトル:bu mo bsod nams can skyes pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_19 

 1. タイトル:rmi lam zas su bza' ba de'i rmi lam thig nas rgyal sa zin pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_20 

 1. タイトル:rgyal po chos bzang bsam gtan pa dang, me tog sa le sgrol ma gnyis kyis lha srin sde brgyad bran du bkol nas 'dzam gling bde bar bkod pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

ROA_21 

 1. タイトル:rgyal bu don grub 'phral du sdug khur byas pa las nam phug rgyal khrims chos bzhin bskyangs pa.
 2. 全訳
 3. 登場人物
 4. キーワード
 5. あらすじ
 6. 他の版本の類話
 7. メモ

リロード   新規 編集 凍結 差分 添付 複製 改名   トップ 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
Copyright © 2004 Hoshi Izumi. All rights reserved.