[starLab] [starLab] [aa]
 

〜 paN chen bla ma 〜

[paN chen bla ma]

名称 

 1. チベット語
 2. 発音
 3. 日本語訳
  • パンチェンラマ
 4. 英訳
  • Tashi Lama
  • Panchen Lama
  • Panch'en Lama【GOL:216】
 5. 中国語訳

歴史 

歴代のパンチェンラマ 

【西蔵歴史年表:118-123】による

代数名前生地生没年即位期間備考
1mkhas grub dge legs dpal bzanggtsang la stod chu 'og1385-1438
2bsod nam phyogs glanggtsang dben sa1439*1-1504
3dben sa blo bzang don grubgtsang g-yas ru lha phud1505-1566
4blo bzang chos rgyangtsang rong chen1570-1662
5blo bzang ye shesgtsang thob rgyal1663-17371670ラサン汗とともに執政
6blo bzang dpal ldan ye shesshangs lha phud1738-1780北京で客死
7blo bzang bstan pa'i nyi mapa rnam skyid gzhong1781-1854
8blo bzang bstan pa'i dbang phyugthob rgyal sbrul tshang1854-18821860
9blo bzang thub bstan chos kyi nyi madwags po ka sha1883-19371888中国亡命後、帰還途上のジェクンドで死去
10'phrin las lhun grub chos kyi rgyal mtshanmtsho sngon1938-1989*21952

所掌業務 

 • 宗教的な事柄のみ【GOL:216】

任免者 

位階 

その他 

 • 英語での称号:His Serenity【GOL:113】
 • パンチェンラマの行政府についても、要確認

*1 チベット暦に従って、1430年とあるのを改めた
*2 没年は記載がなかったので追加

リロード   新規 編集 凍結 差分 添付 複製 改名   トップ 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
Copyright © 2004 Hoshi Izumi. All rights reserved.